Unit 12 - Pananalig at Pananampalataya (Faith & Belief Systems)

home > unit 12 >

TEXTS and PASSAGES

Text 1 Si Lola Toyang at si Jose sa Mahal na Araw

SA PILIPINAS.  Mga anim-pitong taon si Jose

LOLA TOYANG:  Jose, gusto mong sumama sa akin sa simbahan, maraming palaspas ngayon d’on.  Sige na, magbihis ka na.

JOSE:  Ano pong palaspas Lola? 

LOLA TOYANG:  Yung mga dahon ng niyog na mura, na manilaw-nilaw pa lang, ginagawang palaspas.  Nilalala at inaartehan ito.  Pwedeng may ibon, o kaya hugis latigo o siko-siko, at pagkatapos nilalagyan ng bulaklak.

JOSE:  Ay, pareho po ng nasa labas ng bahay natin?

NAGLALAKAD NA SILA PAPUNTANG SIMBAHAN.

LOLA TOYANG:  Oo.  Bibili tayo doon sa labas ng simbahan kasi wala namang aakyat ng niyog para kumuha ng dahon. Pababasbasan natin iyon sa pare at ang nabenditihan na palaspas, ilalagay natin sa labas ng bahay para proteksiyon sa masasamang espiritu at saka para kapag kumukulog at kumikidlat, hindi tatamaan ang bahay natin at maliligtas tayo sa sakuna.

JOSE:  Lola, ano pong hitsura ng Diyos?

LOLA:  Siyempre mukha siyang Pilipino!  Natural kamukha natin.

JOSE:  ‘La, bakit yung santo sa simbahan at saka sa altar natin mukhang Amerikano?

LOLA:  Santo lang ‘yon.  Hindi ‘yon ang Diyos.

NAKAPASOK NA SILA SA LOOB NG SIMBAHAN AT NAKAKUHA NA NG UPUAN:
JOSE:   (PABULONG) ‘La, yung pusa ba pupunta rin sa langit?  Pa’no na lang ‘yon, lagi siyang nagnanakaw ng isda sa paminggalan natin.

LOLA:  Shhh.  Tumahimik na tayo kasi magsisimula na ang misa.

JOSE:  Opo ‘La.  Basta sasagutin po ninyo ako mamaya.

 

Text 1, Task A   (“Grammatical” task)
Text 1, Task B   (“Comprehension” task)
Text 1, Task C (“Open-ended, Personalized”)

Text 2   Ang Mahal na Araw

Sa Pilipinas, mararamdaman mo at malalaman mo na Mahal na Araw kahit na hindi ka Katoliko.  Maya’t maya sa radyo at telebisyon ay may mga paalala na nagluluksa ang buong bayan sa nalalapit na selebrasyon ng pagkamatay ni Kristo.  Sa panahong ito, bawal kumain ng karne ang mga Katoliko kapag Miyerkoles ng Abo o Ash Wednesday at Biyernes Santo o Good Friday, kung kailan pinaniniwalaang namatay si Kristo.  Ang Miyerkoles ng Abo ay ang araw kung kailan nagpapalagay ng abo sa noo ang mga Katoliko upang ipaalala na sa  “Sa abo ka nagmula at sa abo ka rin mauuwi.”

Sa panahong ito, nagbubulay-bulay, nagsisisi, nagtitika at nangangakong ‘di na muling magkakasala ang mga Katoliko. Ang pagsisisi ay ipinapakita sa pamamagitan ng pag-aayuno at pagsasakripisyo.  May nagsusuplina.  May nagbubuhat ng kurus at nagpapapako.  May nagbabasa ng pasyon.  May nag-i-station of the cross, nakikinig sa Siyete Palabras o sa mga huling sinalita ni Kristo. Mayroon ding nangungumpisal at nangungumunyon.

Subalit sa panahon ding ito naghahanap, pinapakain, at sinusubok ang bisa ng anting-anting.  Ang iba naman ay umaakyat sa Bundok Banahaw.  Naniniwala ang mga milenaryo na ang Santong Lugar o Holy Land ay inilipat dito dahil sa walang tigil na giyera sa Middle East.

Ang Pasko at ang Mahal na Araw ang pinakamahahalagang ritwal at selebrasyon ng maraming mga Pilipino.  Ang isang linggong selebrasyon ng Mahal na Araw ay testamento sa higit na 350 taong pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas at ang bungang singkretismo sa pananampalataya ay testamento nang hindi pagsuko at pananaig ng katutubong henyo ng Pilipino.

 

Text 2 Task A Pag-aaral ng Bokabularyo Morpolohiya:
Mahal na Araw-  Holy Week
Maya’t maya- every now and then
Paalala-  reminder
Nagluluksa- in mourning
Mararamdaman- will feel
Malalaman- will know
Buong bayan-  the whole country
Nalalapit- approaching, nearing
Pagkamatay- death
Bawal- not allowed
Sa panahong ito-  at this time, season
Pinaniniwalaan-  it is believed
Nagsisisi-  repenting
Magkakasala- will commit a sin
Muli- again
Nangangako-  promising
Ginagawa-  doing
Sa pamamagitan- by means of, through
Nagsusuplina- flagellating
Ayuno- fasting
Buhat- carry
Pako- nail
Nakikinig- listening, hearing
Nangungumpisal- confessing, r.w. kumpisal
Nangungumunyon- receiving communion, r.w. communion
Akyat- climb
Naniniwala- believing
Bundok Banahaw- a mountain in the Southern Tagalog region three hours from Manila believed to be a holy mountain by the millenarians; home to 50 cults who believe in Jose Rizal as God the Son
Inilipat- moved, transferred
Pagbabagong buhay- renaissance, literally changing life
Nagtitika- determined not to commit sin again, repentance
Pasyon- the Passion and death of Jesus Christ on the cross and His ressurection set in octosyllabic verse and sang in a southeast asian chant
Giyera- Spanish guerra, war, syn. Digmaan
Singkretismo- syncretism
Pagsuko- act of giving up to, surrenderring
Pananaig- predominance, prevalence,

Text 2 Task B Pag-unawa

  1. Ano ang Mahal na Araw?
  2. Bakit mararamdaman mo at malalaman mong Mahal na Araw na sa Pilipinas?
  3. Ano ang ginagawa ng mga tao kapag Miyerkoles ng Abo?  Bakit?
  4. Ano ang ginagawa ng mga tao para ipakita ang kanilang pagsisisi?
  5. Sa palagay mo, sa mga ginagawang ito ng mga tao, alin ang katoliko at alin ang hindi katoliko?
  6. Ano ang Bundok Banahaw?
  7. Ano ang epekto ng tatlong daang taon ng kolonisasyon ng mga Espanyol?
  8. Ano ang hindi sumuko at patuloy na nananaig?

Text 2 Task C. Kunwari ay anouncer ka sa radyo o telebisyon at nagbabalita ka tungkol sa pagdiriwang ng Mahal na Araw sa isang barrio sa Pilipinas.  Gamitin ang mga bokabularyo sa unahan sa iyong pagre-report at paglalarawan

Text 3 Itinatwa ni Pedro si Hesus (Mula sa Mahal na Passion ni Jesu Christong Panginoon Natin) Gaspar Aquino de Belen ,1704

Pedro, iyang pagtatwa mo                           Pedro your denial of the Lord
sa Panginoong ganito             
dakila mong paglililo,                                              is a great treachery
huwag ka ring magtotoo’t                              do not be insincere because
nahihinayang sa iyo.                                     I regret losing you.

Ay ano’y sa mahalata                                              When the generous Lord noticed
nitong Poong mapagpala                               that Peter acted as though a child,
na si Pedro’y naging bata,                             denied and lied
tumatuwaa’t nagkaila,                                              He turned to look back
liningo’t nang di masira.                                 so he would not break apart

Tinitigan ng pagtingin                                             He looked at him
ng matang kalay-iw-lay-iw,                               with eyes full of incomparable
kahiya-hiya ng hinhin,                         kindness, so gentle
walang kapara ng gising                                  incomparable love
sinatang buo’t paninimdim.                            and overflowing  sorrow.

Parang ang winika niya                             As if with the look in His eye
niyong pagtitig ng mata                                    He said
 ay aba, Pedro, ay aba,                                     alas Pedro, alas,
di mo ako nakilala                                                you did not recognize me
ay nakikilala kita?                                        but I know you?

Bapa dati kong kalinga,                                    Alas you were once under my care,
kung ako ma’y itinatwa,                                  though you’ve denied me,
ikaw ma’y nag-upasala’y                          even though you have berated me
huwag kang magdalang hiya’t              do not be ashamed
ako’y maawaing lubha.                          for I am very merciful.

Itinatwa mo man ako,                                              Even though you have betrayed me,
parang di kakilala mo                                          as though you did not know me
itong iyong pagkabuyo’y                           this transgression if you just
kung tumawad kang totoo                               sincerely repent
di ka rin maaano.                                               You will still be saved.