Unit 13 - Kulturang Popular (Popular Culture)

home > unit 13 >

 

BALARILA

 

Clothes for specific place/occasion are used with pang-, pan-, or pam-

Use pan with words beginning with: d, l, r, s, or t
Use pam with words beginning with b or p
Use pang- with words beginning with everything else

Notice that the choice depends on the assimilation of the affix’s final nasal consonant /m/, /n/, /ng/ into the initial sound of the following root word.  The nasal seeks the point of articulation closest to the initial consonant or [glottal stop (‘) + vowel]  of the following word.

panlabas- for outside
pambahay-for the house
pang-‘opisina- for the office
damit na pangkasal- wedding dress

 

 

PAGSASANAY

List at least three items of clothing that would fall in the following categories:

panlabas, pambahay, pang-opisina, and pamparti. Use the words below to describe.

more vocabulary (adjectives):

mahaba-long                                                    masikip-tight
maikli-short                                                     makapal-thick
malaki-big                                                        manipis-thin
maliit-small                                                     may guhit-striped
maluwag-loose                                     polkadot-may bilog-bilog

 

Isalin Sa Filipino:

  1. short skirt
  2. thick and loose jacket
  3. small belt
  4. tight jeans
  5. striped polo
  6. long and thin dress

 

BALARILA

STATIVE VERBS

‘Sapatos’ –  shoes   suot – (v.) wear

Nakasuot ng sapatos  -  ‘wearing shoes’
Naka-sapatos also means ‘wearing shoes’ or ‘in shoes’

Try this:

Give two ways of expressing ‘Linda is wearing pants.’
‘pantalon’ -  pants
____________________________si Linda.
____________________si Linda.

Give two ways of expressing ‘I am wearing eyeglasses.’
‘salamin’  -  eyeglasses
___________________ ako  ng __________________
_______________________________ako.

KARAGDAGANG PAGSASANAY

Ano ang kulay ng mga sumusunod na bagay?  Sagutin sa buong pangungusap.

Halimbawa:   
mata ni__(pangalan ng kaklase)____
Kung ikaw ang magtatanong:     “Ano ang kulay ng mga mata ni___Christine__?”
Kung ikaw ang sasagot:             “Asul ang mga mata niya.”

a.  relo ni__________                                     i.  pisara
b.  bag ni__________                                     j.  mata ni__________
c.  buhok ni________                                         k.  damit
d.  kotse ni________                                         l.  upuan mo
e.  sapatos ni________                             m. dyaket ni_________
f.  pantalon ni_______                               n.  lipstick ni_________
g.  T-shirt ni________                                         o.  bakpak ni_________
h.  bolpen ni_________                           p.  M&M kendi_______