UCFCP Home Page

Learn more about us

UCFCP Contributors

Resources and Links

Contact our organization

Unit 4 - Pakikisama (Social Life & Interactions)

home > unit 4 >
  Panimula - Intro
  Mga Layunin - Goals
  Pag-uusap - Dialog
  Salin ng Pag-uusap - English Translation
  Talasalitaan - Vocabulary
  Gawain 1 - Activity 1
  Kalendaryo at Oras - Calendar and Time
  Paglikha ng Pag-Uusap - Dialog Variations
  Balarila - Grammar
  Angkop na Kawikain - Expressions
  Gawain 2 - Activity 2
  Babasahin 1 - Text 1
  Babasahin 2 - Text 2
  Proyekto - Project
  Pagsasadula - Skit
  Resources
  Pagtatasa - Assessment
  Template for Scriptwriting and Skit Evaluation
 

 

home | about us | contributors | resources | contact

Copyright © 2005-2006 UCFCP, Peña, Domigpe, Idos, Santos Nacu, Pambid Domingo, Paz & Peñaranda