UCFCP Home Page

Learn more about us

UCFCP Contributors

Resources and Links

Contact our organization

Unit 5 - Mga Pista at Pagdiriwang (Festivals & Celebrations)

home > unit 5 >
  Panimula - Intro
  Mga Layunin - Goals
  Pag-uusap - Dialog
  Talasalitaan - Vocabulary
  Kawikain - Expressions
  Salin ng Pag-uusap - English Translations
  Paglikha ng Pag-uusap - Dialog Variations
  Talasalitaang Pangyunit - Unit Vocabulary
  Balarila - Grammar
  Balarila: Pandiwa - Grammar: Verb
  Gawain - Activity
  Gawain 2 - Activity 2
  Pagsasanay - Exercises
  Babasahin 1 - Text 1
  Babasahin 2 - Text 2
  Babasahin 3 - Text 3
  Proyekto - Project
  Maikling Dula - Skit
  Sanggunian - Resources

 

home | about us | contributors | resources | contact

Copyright © 2005-2006 UCFCP, Peña, Domigpe, Idos, Santos Nacu, Pambid Domingo, Paz & Peñaranda