Unit 9 - Panitikan at Sining (Literature & Art)

home > unit 9 >

 

BABASAHIN 2:

 

“Bakit mahalaga na mag-aral ng wikang Filipino ang mga Pilipino sa Amerika?
Sipi mula sa panayam ni G. Arturo P. Garcia

“May tatlong dahilan na nais kong talakayin kung bakit mahalagang pag-aralan ang wikang Filipino ng mga Pilipinong nasa Amerika.

Una ay upang maipakilala kung sino tayo.  Mahalaga ito para mapreserba ang ating pagka-Pilipino.

Ikalawa, bilang depensa.  ... Ito agad ang depensa nila (ng mga Latino at Tsino) kung may nagtatanong o nais makaalam ng anumang bagay hinggil sa kanila. Hindi kaagad makakapasok sa ating kultura ang iba kung hindi nila nauunawaan ang ating wika.

Ikatlo, bentahe ang mas maraming alam na wika.  Isa itong tanda ng karunungan at hindi dapat ikahiya.

Ang problema, tambad kasi ang suliranin hinggil sa rasismoHinubog sa isipan ng mga tao na kung hindi ka puti, hindi ka maganda.  Kung nagsasalita ka ng ibang lengguwahe, hindi ka nakapaloob, nasa labas ka!  …ITO ANG PANGIT AT TUNAY NA LARAWAN NG RASISMO.”
 (There are three reasons that I would like to discuss why it is important for Filipinos in the United States to learn the Filipino language.

First is to make known who we are. This (the language) is important in order to preserve our Filipino identity.

Second, as a defense.  This is their way of protecting themselves, (the Latino and Chinese) if someone prys or wants to know anything about them,.  Not anybody can penetrate our culture if they do not know our language.

Third, it is an advantage to know more languages.  It is a mark of intelligence and should not be ashamed of it.

The problem is, racism is widespread.  The people were made to believe that if you are not white, you are not beautiful.  If you speak another tongue, you do not belong, you are different!  THIS IS THE UGLY AND TRUE NATURE OF RACISM.)

Talasalitaan
Mahalaga                     importante                             important
wikang Filipino             salitang Filipino                       Filipino language
dahilan                         katwiran                                  reason
maipakilala                  maipaalam                              to make known, introduce
pagka-Pilipino             kakanyahan bilang Pilipino            Filipino identity, “Filipinoness”
makaalam                    makabatid                                to be able to know
hinggil sa                     tungkol sa                                 about
bentahe                        kalamangan                             advantage

tanda ng                                               sign of
karunungan                                          knowledge, intelligence
dapat                                                   ought, must, should
ikahiya                                                to be ashamed of
tambad            exposed, to view; in the open, syn. Hantad, litaw, hayag
suliranin                                              problem, syn. problema
rasismo                                                racism
Hinubog                                              shaped, formed
Isipan                                                  mind, consciousness
TUNAY NA LARAWAN               true picture, figurative nature


Gawain A

Palitan ng mga sinonimo ang mga salitang naka bold.
Bakit mahalaga na mag-aral ng wikang Filipino ang mga Pilipino?”

“May tatlong dahilan na nais kong talakayin kung bakit mahalagang pag-aralan ang wikang Filipino ng mga Pilipinong nasa Amerika.

Una ay upang maipakilala kung sino tayo.  Mahalaga ito para mapreserba ang ating pagka-Pilipino.

Ikalawa, bilang depensa.  ... Ito agad ang depensa nila (ng mga Latino at Tsino) kung may nagtatanong o nais makaalam ng anumang bagay hinggil sakanila. Hindi kaagad makakapasok sa ating kultura ang iba kung hindi nila nauunawaan ang ating wika.

Ikatlo, bentahe ang mas maraming alam na wika.  Isa itong tanda ng karunungan at hindi dapat ikahiya.

 

Gawain B

Pag-unawa

  1. Anu-ano ang mga dahilan kung bakit kailangang mag-aral ng wikang Filipino ang mga Pilipino? 

_____________________________________________________________________

  1. Ano ang bentahe ng may maraming alam na wika?

_____________________________________________________________________

  1. Ano ang hinubog sa isip ng mga tao?

_____________________________________________________________________

  1. Sino ang nasa loob?  Sino ang nasa labas?

_____________________________________________________________________

  1. Kaninong kultura ang mapepreserba?#

_____________________________________________________________________

 

Gawain C

Pagsulat
Sumulat ng isang dahilan kung bakit ka nag-aaral ng wikang Filipino.  Idebelop ang paksang ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng tatlong detalye na magpapalinaw kung bakit nag-aaral ka ng wikang Filipino. 

Write one reason why you are studying Filipino.  Develop the topic by giving three supporting details that would clarify why you are studying the Filipino language.

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________